Vyberte typ Vaší řetězové pily

Kategorie

Zásady pro ochranu osobních údajů

Ve společnosti zatechservis s.r.o. považujeme osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost zatechservis s.r.o., IČO: 03278263, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84280 přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů či případně dalších subjektů údajů. 
 
Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost zatechservis s.r.o. prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
 

1. Účely a právní základ pro zpracování

Ve vztahu k subjektům údajů zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:
  • plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů;
  • plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;
  • oprávněný zájem společnosti zatechservis s.r.o. – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, komunikace s uživateli webových stránek, zasílání obchodních sdělení; společnost zatechservis s.r.o. je oprávněna zpracovávat e mailovou adresu či telefonní číslo svých zákazníků ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl.

2. Rozsah osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje - jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, firma, IČ, DIČ, telefonní číslo, e mailová adresa, poznámka pro dopravce, poznámka pro prodejce a případně další osobní údaje, které subjekt údajů sdělí.
Ve vztahu k našim dodavatelům či jiným obchodním partnerům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje – titul, kontaktní adresa, ID datové schránky, bankovní spojení.

3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti zatechservis s.r.o., či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností zatechservis s.r.o. Takovými příjemci jsou zejména právní zástupci společnosti zatechservis s.r.o., poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb) a další. Bližší informace či seznam příjemců poskytne společnost zatechservis s.r.o. na vyžádání.

4. Doba uložení osobních údajů a zabezpečení

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.
 
Retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování jsou zejména následující:
 
Účel zpracování Doba uložení osobních údajů
Plnění smlouvy Nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Vyřízení objednávky Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad
Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Komunikace s uživateli webové stránky Nejdéle 30 dnů od ukončení komunikace
Zasílání obchodních sdělení Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu

5. Zvláštní ustanovení v případě registrace

Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.zatechservis.cz, máte možnost pro zjednodušení budoucích transakcí provést registraci. Registrací berete na vědomí, že společnost zatechservis s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci (přihlašovací e-mailová adresa, heslo), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

6. Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo 

  • na přístup k osobním údajům;
  • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • na přenositelnost údajů;
  • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků; 
  • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle +420724677516 nebo e-mailem na adrese info@zatechservis.cz. 
 
Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 20.6.2020.
Plaťte u nás on-line: GoPay

© 2020 KP Díly | Všechna práva vyhrazena | Vytvořil TRUE-DESIGN

Produkt byl vložen do košíku