Reklamační řád

 

Reklamační řád

Společnosti HSparts s.r.o.,

Reklamační řád je platný od 1.1.2016 a řídí se zákonem č.513/1991Sb. V platném znění.

 

ČLÁNEK 1

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího – společnosti HSparts s.r.o. a kupujícího dle příslušných § 411 – 470 výše uvedeného zákona.
Prodávající vystaví ke každému zakoupenému zboží daňový doklad, který bude obsahovat všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky, tj. objednací číslo, název zboží, počet kusů, datum plnění, cenu a způsob expedice zboží.
Kupující převzetím zboží souhlasí s tímto „Reklamačním řádem“, o čemž bude informován písemně na vystavené faktuře. Reklamační řád je k dispozici na adrese sídla společnosti, popřípadě na stránkách společnosti www.hsparts.cz.


ČLÁNEK 2

Záruční doba

Při dodávce náhradních dílů pro opravy je odběrateli poskytnuta záruční lhůta v délce jeden rok od okamžiku převzetí zboží. Toto ustanovení se týká i dodávek nekompletních motorů, které sestavujeme dle internetové nabídky – dále viz článek 4. Reklamačního řádu.
Kupující je povinen v souladu s §427 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zkontrolovat zboží ihned po převzetí. V případě, že kupující neprovede kontrolu zboží ihned po převzetí, může reklamaci zjistitelných vad uplatnit jen, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

ČLÁNEK 3

Záruční podmínky

Pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným veřejným dopravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalů, lepicích pásek, a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné
nebo poškozené zásilky. Kupující na místě vyhotoví s přepravcem písemný protokol, který obě strany stvrdí svými podpisy. Kupující, který svým podpisem na dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky BEZ ZÁVAD, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace zboží, poškozeného při přepravě. Reklamace zboží, poškozeného při přepravě se řídí Reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující je povinen nejpozději do 24 hodin od doručení zajistit prohlídku zboží a všechny zjištěné nedostatky ohlásit prodávajícímu- viz článek 2., odst. 2. Reklamačního řádu. Oznámení o zjištěných závadách musí učinit písemně nebo telefonicky a v oznámení musí uvést:
Číslo faktury
Objednací číslo
Popis závady
Prodávající odpovídá a všechny skryté vady, které mělo zboží v okamžiku převzetí a které se projevily během lhůty, jejíž délka je stanovena na 12 měsíců od okamžiku převzetí zboží. Tohoto reklamačního řádu -  a dále s výjimkou prodeje zboží konečnému spotřebiteli pro komerční použití (použití výdělečné a v půjčovnách). V případě prodeje konečnému komerčnímu spotřebiteli, maximálně však na 12 měsíců od data expedice ze skladu prodávajícího-společnosti.
Při uplatnění reklamace je kupující povinen VŽDY:
- prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího – k tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál dokladu o nákupu zboží (fakturu)

- zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího na své náklady, popřípadě je osobně předat spolu s kopií nákupního dokladu a podepsaným reklamačním protokolem obchodnímu zástupci

- zaslat spolu s reklamovaným zbožím podrobný popis závady

 

Bez splnění výše uvedených podmínek NEBUDE reklamace uznána a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady.

 

Záruka se nevztahuje na:
 - Závady způsobené neodbornou manipulací a montáží výrobku
 - Závady způsobené neodborným ošetřováním výrobku
 - Závady způsobené nadměrným zatěžováním nebo požitím v jiných než výrobku odpovídajícím přiměřených podmínkách
 - Poškození způsobené běžným používáním výrobku
 - Poškození vlivem vyšší moci

 

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude dovozcem uznána nebo opravena.

Zboží řádně očištěné, zbavené nečistot a vlhkosti pošlete na adresu uvedenou na faktuře. Ke zboží přiložte kopii faktury, průvodní dopis s Vaší adresou, telefonem a stručným vysvětlením jak a čím k závadě došlo. Zboží můžete reklamovat také přímo v naší kamenné prodejně.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!